Travel Facts & Cultures

Top 10 Old Pu-erh Tea Villages, Gardens & Mountains

Top 10 Old Pu-erh Tea Villages, Gardens & Mountains

Top 10 Tea Villages, Gardens & Mountains in Yunnan to find the old Pu-erh Tea trees of more than 100 years: Laobanzhang, Bingdao, Naka, Guafengzhai, Wangong, Mansong, Mahei, Laomane, Kunlushan and more places....

Top Yunnan Pu-erh Tea Factories & Brands

Top Yunnan Pu-erh Tea Factories & Brands

Quality Yunnan Zhongcha Pu-erh Tea from Kunming Tea Factory, Dayi Pu-erh Tea from Menghai Tea Factory, Xiaguan Tuocha Tea, Pu-erh Tea Factory and more Top Yunnan Pu-erh Tea Factories & Brands for Pu-erh Tea Leaves Shopping Guide