Yunnan Tours from Thailand

16-day Beijing Xian Yunnan Kunming Dali Lijiang Shangrila Chengdu Tour

16-day Beijing Xian Yunnan Kunming Dali Lijiang Shangrila Chengdu Tour

Included Cities: BeijingXianKunmingDaliLijiang

This 16 days Beijing Xian Yunnan Kunming Dali Lijiang Shangrila Chengdu Tour for visitor life time joy to see Beijing Great Wall, Xian Terra Cotta Army Warriors, Yunnan Stone Forest, Lijiang Old Town, Dali Ancient City, Chengdu Panda Base, Leshan Buddha, Mt.Emei and more....

7-day Kunming Jianshui Yuanyang Hekou Yunnan Vietnam Tour

7-day Kunming Jianshui Yuanyang Hekou Yunnan Vietnam Tour

Included Cities: KunmingYuanyang

7-day Kunming Jianshui Yuanyang Hekou Yunnan Vietnam Tour covers Kunming Flowers & Birds Market, Stone Forest, Zhu Family's Garden, Confucian Temple and Chaoyang Tower at Jianshui Ancient Town, Migui Old Site of Yunnan-Vietnam Rail and Old Xianghui Bridge Station of Yunnan-Vietnam Rail and Yuanyang Rice Terraces, Hani Ethnic Villages, Duoyishu Village, Bada Hani terraced fields and Azheke Village, Longshuba Terraces.

7-day Yunnan Kunming Jianshui Yuanyang Photography Tour

7-day Yunnan Kunming Jianshui Yuanyang Photography Tour

Included Cities: KunmingYuanyang

7 days Yunnan Kunming Jianshui Yuanyang Photography Tour covers Yuanyang Rice Terraces, Hani Ethnic Villages, Jianshui Ancient Town, Tuanshan Folk House, Twin-Dragon Bridge and Old Xianghui Bridge Station of Yunnan-Vietnam Rail ....

15-day Chengdu Yunnan Chongqi Yangtze Shanghai Tour

15-day Chengdu Yunnan Chongqi Yangtze Shanghai Tour

Included Cities: ChengduShangrilaLijiangDaliKunmingChongqingYangtze Shanghai

15-day Chengdu Yunnan Chongqi Yangtze Shanghai Tour covers Sichuan Leshan Buddha, Mt.Emei, panda bases, Kunming Stone Forest, Dali and Lijinag Old Town to Shangrial and top attractions of Yangtze River cruise....

6-day Join-in Yunnan Small Group Tour

6-day Join-in Yunnan Small Group Tour

Included Cities: KunmingLijiangDali

The 6-day join-in classic Yunnan tour package for 4-8 persons covering the most popular toursit attractions in Kunming, Lijiang and Dali such as Xizhou Village, Three Pagodas and Locke's Former Residence, Baisha Old Town & Murals, Shuhe Ancient Town around Lijiang Old Town.

10-day China Tea Horse Road Tour

10-day China Tea Horse Road Tour

Included Cities: DaliKunmingLijiangShangrila

The 10 days China Tea Horse Road Tour for tourist Culture interests to visit Stone Forest, Erhai Lake, Bai ethnic minority village, Dali Ancient Town, Xizhou Town, Shaxi Old Town, Shibaoshan Mountain, Shizhong Temple, Lijiang Ancient Town, Jade Dragon Snow Mountain, Impressive Lijiang Show, Baisha Village, Shangri-La, Dukezong Ancient Town, Songzanlin Monastery...

8-day Kunming Dali Lijiang Shangri-La Tour

8-day Kunming Dali Lijiang Shangri-La Tour

Included Cities: KunmingDaliLijiangShangrila

The 8 days China Yunan Tour for tourist minority culture and nature interests to visit Stone Forest, Three Pagodas, Erhai Lake, Xizhou Town, Dali Ancient Town, Black Dragon Pool, Dongba Museum, Lijiang Old Town, Jade Dragon Snow Mountain, Ganhaizi Meadow, Baishuihe River, Spruce Meadow, Yufeng Monastery, Shigu Old Town, Tiger Leaping Gorge, Dukezong Ancient Town, Songzanlin Monastery, Pudacuo National Park...

20-day Chengdu Yunnan Guizhou Guilin Hong Kong Tour

20-day Chengdu Yunnan Guizhou Guilin Hong Kong Tour

Included Cities: ChengduLeshanEmeishanShangrilaLijiangDaliKunmingGuizhouGuilinHong Kong

This 20 days Chengdu Yunnan Kunming Dali Lijiang Guizhou Guilin Hong Kong Tour offers you visit to Giant Panda Bases, Leshan Buddha, Mt.Emei, Stone Forest, Lijiang Old Town, Dali Old City, Guiyang Huangguoshu Fall, Kaili Xijiang Miao Village, Zhengyuan Ancient Town,Zhaoxing Dong Village, Reef Flute Cave, Yangshuo West Street and more....

9-day Yunnan Essence Tour

9-day Yunnan Essence Tour

Included Cities:

The 9 days Yunnan Essence Tour Packages for tourists china minority culture and nature interests to visit/view Stone Forest, Dali Ancient Town, Lijiang Ancient Town, Jade Dragon Snow Mountain, Tiger Leaping Gorge, Shangri-la, Bai Minority Culture and more....

12-day Sichuan Yunnan Southwest China Tour

12-day Sichuan Yunnan Southwest China Tour

Included Cities:

12 days Southwest China tour covers the highlights in Sichuan,Chongqing and Yunnan province sucha Giant Panda Base, Leshan Buddha, Emei Mountain, Dazu Cave, Stone Forest, Lijiang Old Town, Tiger Leaping Gorge, Dali Ancient City, Shangrila and more...